2020-07-01
07:56
ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้ทบทวนหลักเกณฑ์การต่อสัญญาจ้างและการได้ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ ลงนามโดย ผศ.ดร.สุทิน เวียนวิวัฒนา โดยยื่นหนังสือ สภาพนักงาน เลขที่ ว 15/2563 ต่อรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยมีผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าร่วมรับ ณ ห้องประชุมศิริคุณากร 3 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2563
2020-07-04
07:44
สภาพนักงานมีมติส่งหนังสือขอให้มหาวิทยาลัยทบทวนหลักเกณฑ์การให้บุคลากรได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยให้สามารถได้รับเงินเดือนที่สูงกว่าระดับเงินเดือนของตำแหน่งปัจจุบันได้ โดยส่งหนังสือสภาพนักงาน ที่ 5/2563 ลว. 18 มีนาคม 2563 ถึงรองอธิการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุุคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น yy
2020-07-08
14:00
ส่งหนังสือในนาม สภาพนักงาน ที 21/2563 ลว. 15 มิถุนายน 2563 ลงนามโดย ผศ.ดร.สุรพล เนสุสินธิ์ เรื่อง ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการปรับหลักเกณฑ์ต่อสัญญาจ้างตามข้อเสนอแนะของพนักงาน ต่อรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผ่านกองการเจ้าหน้าที่