ปรับเกณฑ์สัญญาจ้างตามระยะเวลาการได้ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ

มหาวิทยาลัยตั้งเกณฑ์กำหนดต่อสัญญาจ้างบุคลากรสายวิชาการโดยผู้ได้รับการต่อสัญญาจ้าง จะต้องได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งวิชาการตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยตั้ง ซึ่งระยะต่อมาพนักงานมหาวิทยาลัย มีภาระงานมากกว่าอดีตรวมทั้งอัตรากำลังทดแทนที่ได้รับน้อยลง ทำให้พนักงานสายวิชาการที่แม้มีคุณภาพ ไม่สามารถเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการตามระยะเวลาที่กำหนดตามเกณฑ์ได้ สภาพนักงานโดยทั้งชุดแรก จนถึงชุดปัจจุบัน จึงเห็นความสำคัญในปัญหาจึงได้มีมิติจากที่ประชุมกรรมการสภาพนักงานเพื่อให้ข้อเสนอแก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ดังกล่าวให้เหมาะสมสอดคล้องต่อสภาพภาระงานในการปฏิบัติงานปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้น โดยมติที่ประชุมยังให้สภาพดำเนินการติดตามจนกว่าจะสัมฤทธิ์ผลด้วย

ติดตาม
เสนอปรับเกณฑ์และวิธีการให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับเงินเดือนสูงกว่ำขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง(เลื่อนไหลเงินเดือน)

ตามหนังสือสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๗ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ให้กำหนดเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสำมัญได้รับเงินเดือนสูงกว่ำขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง มีผลให้ข้าราชการสามารถได้รับการปรับเลื่อนไหลเงินเดือนเกินกว่าเพดานขั้นสูงของระดับตำแหน่งที่ถือครองปัจจุบันได้ สภาพนักงานเห็นถึงประโยชน์ต่อพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นบุคลากรกลุ่มใหม่ประจำมหาวิทยาลัย และปัจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นองค์กรในกำกับรัฐ ควรให้ความยึดหยุ่นในการปรับใช้เกณฑ์ดังกล่าวให้เกิดประโยชน์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากร จึงได้มีมติจากที่ประชุมกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 25 มีนาคม 2563 เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัยให้ดำเนินการทบทวน และปรับใช้เกณฑ์ดังกล่าวและติดตามจนกว่าจะสัมฤทธิ์ผล เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีแก่บุคลากร

ติดตาม
การปรับระเบียบเลิกจ้างเนื่องจากไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน

เงื่อนไขสัญญาประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกรอบ บุคลากรที่ผลการประเมินไม่ผ่านจะถูกเลิกจ้างในคราวประเมินนั้น ซึ่งเป็นประเด็นที่สร้างความกังวลต่อสถานะการปฏิบัติงาน ทำให้กระทบขวัญกำลังใจ และเกิดทัศนคติในทางลบต่อองค์กรแห่งความสุข สภาจึงได้นำเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อผลัดกันให้มีการแก้ไขในทางที่ดีขึ้น

ติดตาม
ปรับเพิ่มอัตราเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เพิ่มอัตราเงินสมทบส่วนนายจ้างและสะสมส่วนลูกจ้างสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ติดตาม